กองบริการ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยภายในของ
กรมช่างอากาศ มีหัวหน้ากอง กองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

-
น.อ.บุญยืน ยอดอุบล
หก.กรก.ชอ.
รอง หก.กรก.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กรก.ชอ.
น.ต.กิตติพงศ์ ตัณฑเศรษฐี
รอง หน.ผพท.กรก.ชอ.
น.ท.จักรกฤษณ์ แสงมหาชัย
หน.ผขส.กรก.ชอ.
น.ท.(ญ)วรัญชา เวสารัชอารีย์กุล
หน.ผสก.กรก.ชอ.

 
 
     
       


 กลับหน้าแรก...