กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความต้องการ การสะสม เก็บรักษา ควบคุม แจกจ่าย
ตรวจสำรวจ จำหน่าย และบริการ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ พัสดุสายเชื้อเพลิง มีผู้อำนวยการกอง พัสดุเชื้อเพลิงเป็นผู้บังคับบัญชา


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.ณพดล ชาวไชย
ผอ.กพช.ชอ.
น.อ.อนุชา เพชรแสงใส
รอง ผอ.กพช.ชอ.
น.อ.สมบูรณ์ ผลสุวรรณ
นพช.กพช.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กพช.ชอ.
น.ท.พรหมประทาน แก้วกลิ่น
หน.ผจง.กพช.ชอ.
น.ท.(ญ) กาญจนา พิริยะจิตตะ
หน.ผคพช.กพช.ชอ.
น.ท.วิทยา ดำรงเกียรติชัย
หน.ผบพช.กพช.ชอ.
น.ท.ประจวบ นรสิงห์
หน.ผตส.กพช.ชอ.
น.ท.วิสุทธิ์ นันทสุวรรณ
หน.ผคช.๑ กพช.ชอ.
น.ท.รุ่งเรือง รักษาสุวรรณ
หน.ผคช.๒ กพช.ชอ.
น.ท.อาจณรงค์ อินทแสน
หน.ผคช.๓ กพช.ชอ.
น.ท.สุรสิทธิ์ บุตตะกะ
หน.ผคช.๔ กพช.ชอ.
     


 กลับหน้าแรก...