กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับแผนการกำลังพล การจัดการกำลังพล การควบคุมกำลังพล การปกครองและบริการกำลังพล การศึกษา การทะเบียนประวัติ ข้อมูลกำลังพล และกิจการกำลังพลทั้งปวง มีหัวหน้ากองกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.พงษ์ศักดิ์ อำพัน
หก.กกพ.บก.ชอ.
น.ท.จรัญ เฉลยจรรยา
รอง หก.กกพ.บก.ชอ.

 
 
 
 
       
       


 กลับหน้าแรก...