กองโรงงาน กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการสร้าง อากาศยาน และสร้าง ซ่อม ดัดแปลงแก้ไข ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ มีผู้อำนวยการกองโรงงาน เป็นผู้บังคับบัญชา


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.สุวัจน์ กูลรัตน์กิติวงศ์
ผอ.กรง.ชอ.
น.อ.อดิศร สมนิยามรัฐ
รอง ผอ.กรง.ชอ.
น.อ.บุญเยี่ยม เรณุมาน
วศ.กรง.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กรง.ชอ.
น.ท.วันลาภ ชูจันทร์
หน.ผจง.กรง.ชอ.
น.ท.คมสันต์ เปี่ยมเจริญ
หน.ผคคภ.กรง.ชอ.
น.ท.พงศ์พันธ์ แก้วจินดา
หน.ผวร.กรง.ชอ.
น.ท.อุทัย พึ่งวงษ์ญาติ
หน.ผลส.กรง.ชอ.
น.ท.วสันต์ เมืองวงษ์
หน.ผอล.กรง.ชอ.
น.ท. ศุภชัย น้อยดัด
หน.ผอต.กรง.ชอ.
น.ท.วิรัตน์ มหาวิจิตร
หน.ผคก.กรง.ชอ.
   
       


 กลับหน้าแรก...