กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายช่างอากาศ สายเชื้อเพลิง และการสนับสนุนฝีกร่วม/ผสม ในส่วนของกิจการช่างอากาศ รวมทั้งพิจารณาความต้องการงบประมาณที่เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและสายเชื้อเพลิง มีหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.อมรพงศ์ เอี่ยมสะอาด
หก.กกบ.บก.ชอ.
น.ท.ปกภณ ฉัตรภัทรไชย
รอง หก.กกบ.บก.ชอ.

 
 
 
 
       
       


 กลับหน้าแรก...