แผนกการเงิน กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐาน ประกอบบัญชีตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.ท.วิชชุกร สรรพสุข
หน.นกง.ผกง.ชอ.
น.ต.(ญ) ณัฐญา เอี่ยมธรรมชาติ
ผช.หน.นกง.ผกง.ชอ.

 
 
 
       


 กลับหน้าแรก...