กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับ เครื่องยนต์อากาศยาน เครื่องยนต์บริภัณฑ์ภาคพื้นและภาคอากาศ ระดับโรงงาน มีผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องยนต์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.กฤษฏา เสียงก้อง
ผอ.กซย.ชอ.
น.อ.วัฒนชัย เพิ่มกำลังเมือง
รอง ผอ.กซย.ชอ.
น.อ.เขมบดินทร์ วงศ์หมึก
นชอ.กซย.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กซย.ชอ.
น.ท.วุธากาส สุทธิกุล
หน.ผจง.กซย.ชอ.
น.ท.ธนวัฒน์ ชังอิน
หน.ผคคภ.กซย.ชอ.
น.ท.ชัยวัฒน์ คงเทียม
หน.ผซย.๑ กซย.ชอ.
น.ท.ประทีป วายุพัฒน์
หน.ผซย.๒ กซย.ชอ.
น.ท.น้ำเพชร พินพันธุ์
หน.ผซย.๓ กซย.ชอ.
น.ท.ชนานันท์ ชังอิน
หน.ผสซ.กซย.ชอ.
น.ท.วรานนท์ ประดับญาติ
หน.ผทย.กซย.ชอ.
น.ท.นพดล นาคเงิน
หน.ผรง.กซย.ชอ.
       


 กลับหน้าแรก...