กองกรรมวิธีข้อมูล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ วิเคราะห์ พัฒนา จัดทำ ปฏิบัติการ และบริหารคลังข้อมูลในระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหัวหน้ากองกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.ชณัฐ วงศ์ตลาดขวัญ
หก.กกม.บก.ชอ.
น.ท.กิตติศักดิ์ บรรเลง
รอง หก.กกม.บก.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กกม.บก.ชอ.
-
หน.ผปก.กกม.บก.ชอ.
น.ท.บุญทวี ช่วยเนียม
หน.ผวพ.กกม.บก.ชอ.
       
       


 กลับหน้าแรก...