กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแผน และควบคุม การซ่อมบำรุง การกำหนด มาตรฐาน การแผนแบบ การค้นคว้า วิจัย ตรวจทดลอง ให้คำแนะนำและจัดทำเอกสารเทคนิค เผยแพร่วิทยาการ ตลอดจน ตรวจตรากิจการในสายวิทยาการช่างอากาศ มีผู้อำนวนการกองวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.ฉัตรชัย วิริยะภาพ
ผอ.กวก.ชอ.
น.อ.ศักดิธัช กุลวุฒิภาคย์
รอง ผอ.กวก.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 การศึกษาของสายวิทยาการช่างอากาศ
 
วศ.ฯ นศ.ฯ นชอ.ฯ (ระดับ น.อ.- น.ท.)
น.อ.หัสชัย ป้อมบุญมี
นชอ.กวก.ชอ.
น.ท.บัลลังก์ ร่มเย็น
วศ.กวก.ชอ.
น.อ.เฉลิมชนช์ นานุช
วศ.กวก.ชอ.
น.ท.อาคม เกษจันทร์
นชอ.กวก.ชอ.
น.อ.จรณชัย เปี่ยมสุขสัมพันธ์
วศ.กวก.ชอ.
น.ท.ศักดิ์ดา บุญเรือง
นชอ.กวก.ชอ.
น.อ.ศริธวัชณ์ ตั้งสำเริงวงศ์
วศ.กวก.ชอ.
น.ท.ปกรณ์ เนื่องฤทธิ์
นศ.กวก.ชอ.
น.อ.ธนากร สีดอกบวบ
นศ.กวก.ชอ.
   
       
หน.นขต.กวก.ชอ.
 กกซ.กวก.ชอ.
น.อ.ชัชกวิน อ้นอิ่ม
หก.กกซ.กวก.ชอ.
น.ท.พีระพงษ์ เปรินกุล
รอง หก.กกซ.กวก.ชอ.
น.ท.ดนัย โกไศยกานนท์
หน.ผผถ.กกซ.กวก.ชอ.
น.ท.ศิลป์ชัย สักกะพลางกูร
หน.ผปช.กกซ.กวก.ชอ.
น.ท.พีรพล เชิดชัยภูมิ
หน.ผกซ.๑ กกซ.กวก.ชอ.
น.ท.วีรพล มะม่วงแก้ว
หน.ผกซ.๒ กกซ.กวก.ชอ.
 
หน.นขต.กวก.ชอ.
 ผวว.ฯ  ผผบ.ฯ  ผบพ.ฯ  ผวต.ฯ  ผวก.ฯ  และ ผอท.ฯ
-
หน.ผวว.กวก.ชอ.
-
หน.ผผบ.กวก.ชอ.
น.ท.ยรรยง ชนะมาร
หน.ผบพ.กวก.ชอ.
น.ท.(ญ) กนกพร บุญมีสุข
หน.ผวต.กวก.ชอ.
น.ท.พุฒินันทน์ มหายศนันท์
หน.ผวก.กวก.ชอ.
น.ท. ดิเรก มุขศรีใส
หน.ผอท.กวก.ชอ.
       
   


 กลับหน้าแรก...