กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความต้องการ การสะสม จัดหา เก็บรักษา ควบคุมแจกจ่าย และบริการเกี่ยวกับพัสดุสายช่างอากาศ มีผู้อำนวยการกองพัสดุช่างอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.กฤษณะ คุณสนอง
ผอ.กพอ.ชอ.
น.อ.ประชากร เพ่งผล
รอง ผอ.กพอ.ชอ.
น.อ.ชัยยง ปราบพรหม
นพอ.กพอ.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กพอ.ชอ.
น.ท.ธนเดช สีตะปะดล
หน.ผจง.กพอ.ชอ.
น.ท.นิพนธ์ สมบูรณ์สวัสดี
หน.ผคค.กพอ.ชอ.
น.ท.กาญจเนก ทองวชิระ
หน.ผรกด.กพอ.ชอ.
น.ท.บุญเลิศ กีหงษ์
หน.ผตส.กพอ.ชอ.
น.ท.อำนาจ มั่งมี
หน.ผคภ.๑ กพอ.ชอ.
น.ท.สุเมธ กุนนา
หน.ผคภ.๒ กพอ.ชอ.
น.ท.สันติ ประกอบกิจ
หน.ผคภ.๓ กพอ.ชอ.
น.ท.ทนง ธูปเทียน
หน.ผคภ.๔ กพอ.ชอ.
น.ท.แดนไชย ใจตั้ง
หน.ผจห.กพอ.ชอ.
   


 กลับหน้าแรก...