กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับ บริภัณฑ์อากาศยาน และบริภัณฑ์ภาคพื้นระดับโรงงาน รวมทั้งการผลิตก๊าซ มีผู้อำนวยการกองซ่อมบริภัณฑ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.ปราโมทย์ วันวาน
ผอ.กซภ.ชอ.
น.อ.ชนาถ วงศ์ตลาดขวัญ
รอง ผอ.กซภ.ชอ.
น.อ.ธัญเทพ ชารีพร
นชอ.กซภ.ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กซภ.ชอ.
น.ท.ประวิทย์ คุณราช
หน.ผจง.กซภ.ชอ.
น.ท.มนตรี มณีมาศ
หน.ผคคภ.กซย.ชอ.
น.ท.เจษฎาวัตน์ วชิรสิริวงศ์
หน.ผซภ.๑ กซภ.ชอ.
น.ท.ชวลิต ไวยบุรี
หน.ผซภ.๒ กซภ.ชอ.
น.ท.สวาสดิ์ ภิญโญคม
หน.ผซภ.๓ กซภ.ชอ.
น.ท.วชิระ ศรีสมัย
หน.ผซภ.๔ กซภ.ชอ.
น.ท.นิพล ขุนทอง
หน.ผผก.กซภ.ชอ.

       


 กลับหน้าแรก...