กองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอปรับอากาศยานระดับโรงงานของกองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการกู้อากาศยานประสบภัย มีผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน ๒ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.พิษณุ ปานวงษ์
ผอ.กซอ.๒ ชอ.
น.อ. เชษฐา ร่างน้อย
รอง ผอ.กซอ.๒ ชอ.
น.อ.สุทธิพงษ์ เมธาพัฒนะ
นชอ.กซอ.๒ ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กซอ.๒ ชอ.
น.ท.ประยูร ศรีจันทร์
หน.ผจง.กซอ.๒ ชอ.
น.ท.สมเกียรติ ฮุ้นสกุล
หน.ผคคภ.กซอ.๒ ชอ.
น.ท.ก้องเกียรติ ปรีเปรมจินดา
หน.ผซอ.๑ กซอ.๒ ชอ.
น.ท.มานะ ใหม่แท้
หน.ผซอ.๒ กซอ.๒ ชอ.
น.ท.มนูญ เป้าประสิทธิ์
หน.ผสซ.กซอ.๒ ชอ.
น.ท.กฤษ เขมา
หน.ผรง.กซอ.๒ ชอ.
น.ท.มานะ ใหม่แท้
หน.ผบท.กซอ.๒ ชอ. รรก.
   
       


 กลับหน้าแรก...