กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับอากาศยานระดับโรงงาน รวมทั้งการกู้อากาศยานประสบภัย มีผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ผู้บังคับบัญชา

น.อ.พงศ์สฤก โพธิ์ประยูร
ผอ.กซอ.๑ ชอ.
น.อ.ยุคนธร พึ่งทองหล่อ
รอง ผอ.กซอ.๑ ชอ.
น.อ. รุ่งเรือง ชุนหกิจ
นชอ.กซอ.๑ ชอ.

 
การจัดหน่วย

 
หน.นขต.กซอ.๑ ชอ.
น.ท.จิรวัฒน์ ลออรุ่งโรจน์
หน.ผจง.กซอ.๑ ชอ.
น.ท.สมพงษ์ อินทรชิต
หน.ผคคภ.กซอ.๑ ชอ.
น.ท.ชาญชัย ขนานแข็ง
หน.ผซอ.๑ กซอ.๑ ชอ.
น.ท.ธวัชไชย ทองแย้ม
หน.ผซอ.๒ กซอ.๑ ชอ.
น.ท.ปริญญา ปัญญามี
หน.ผสซ.กซอ.๑ ชอ.
น.ท.ไกรสุชาติ สมสะอาด
หน.ผรง.กซอ.๑ ชอ.
-
หน.ผบท.กซอ.๑ ชอ.    
       


 กลับหน้าแรก...