ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

 

๑. พันเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
(หลง สินศุข)
๒. พันเอก พระยาทะยานพิฆาต
(ทิพย์ เกตุทัต)
๓. พลอากาศโท หลวงอธึกเทวเดช
(เจียม โกมลมิศร์)
     
๔. พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปิสวัสดิ์
 
๕. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ สุกษม เกษมสันต์
 
๖. พลอากาศตรี โอบศิริ วิเศษสมิต
 
     
๗. พลอากาศโท สวน สุขเสริม
 
๘. พลอากาศโท สุนทร สุนทรากูล
 
๙. พลอากาศโท ศิระ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
     
๑๐. พลอากาศโท เฉลิม จิตินันทน์
 
๑๑. พลอากาศโท วิจิตร ช่วงโชติ
 
๑๒. พลอากาศโท บัญญัติ วงษ์ทองสุข
 
     
๑๓. พลอากาศโท ลิขิต สุวรรณทัต
 
๑๔. พลอากาศโท ทองล้วน วิเศษพจนกิจ
 
๑๕. พลอากาศเอก เกษม ทวีวัฒน์
 
     
๑๖. พลอากาศโท บุญฉันท์ พันตาวงศ์
 
๑๗. พลอากาศโท นพพร จันทรวานิช
 
๑๘. พลอากาศโท ปอง มณีศิลป์
 
     
๑๙. พลอากาศโท เฉลิม ชุ่มชื่นสุข
 
๒๐. พลอากาศโท เสถียร ศรีรัฐ
 
๒๑. พลอากาศโท ณัฐพงศ์ เอี่ยมธรรมชาติ
 
     
๒๒. พลอากาศโท สุพสร เกษรมาลา
 
๒๓. พลอากาศโท จำลอง  เขมะประภา
 
๒๔. พลอากาศโท อานนท์  วิรัชกุล
 
     
๒๕. พลอากาศโท ธรรมนิตย์  สิงห์คะสะ
 
๒๖. พลอากาศโท บุญสืบ  ประสิทธิ์
 
๒๗. พลอากาศโท พลานันท์  ปะจายะกฤตย์
 
     
๒๘. พลอากาศโท สุรสิทธิ์  ปัญญาอุทัย
 
๒๙. พลอากาศโท เปรมศักดิ์  อุทัยภพ
 
๓๐. พลอากาศโท ปัทม สุทธิสรโยธิน
 
   
๓๑. พลอากาศโท หม่อมหลวง เทพสฤษดิ์ เทวกุล