ภารกิจกรมช่างอากาศ

         
             มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติอำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการ ช่างอากาศทั้งระบบ การพัสดุช่างอากาศ และการพัสดุเชื้อเพลิง กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรา กิจการในสายวิทยาการด้านช่างอากาศ มีเจ้ากรมช่างอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

      การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

 • (๑) กองบังคับการ เป็นที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของเจ้ากรมช่างอากาศ รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของกรมช่างอากาศ
  • กองกำลังพล
   มีหน้าที่ พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ แผนการกำลังพล การจัดการกำลังพล การควบคุมกำลังพล การปกครองและการบริหารกำลังพล การศึกษา การทะเบียนประวัติ ข้อมูลกำลังพล และกิจการกำลังพลทั้งปวง มีหัวหน้ากองกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  • แผนกยุทธการและการข่าว
   มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและควบคุม การปฏิบัติงานด้านยุทธการและการข่าวในสายงานกิจการช่างอากาศ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และ เทคโนโลยีอากาศยาน รวมทั้ง สนับสนุนการฝึกร่วม/ผสม ในส่วนของกิจการช่างอากาศและการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมช่างอากาศ มีหัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  • กองส่งกำลังบำรุง
   มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและ ควบคุมการดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและสายเชื้อเพลิง รวมทั้งพิจารณาความต้องการงบประมาณที่เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศ และสายเชื้อเพลิง มีหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  • กองกรรมวิธีข้อมูล
   มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ พัฒนา จัดทำ ปฎิบัติการและบริหารคลังข้อมูลในระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหัวหน้ากองกรรมวิธีข้อมูลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  • แผนกธุรการ
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ แบบธรรมเนียม การตำนาน การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร การจัดและควบคุมการใช้ห้องประชุม การรับรองบริการภายในกองบังคับการ ตลอดจนการติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าแผนกธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๒) กองวิทยาการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทำระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทำสถิติวิเคราะห์เผยแพร่วิทยาการ กับมีหน้าที่จัดการความรู้
  บริหารการฝึกและศึกษา บริหารกำลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหล่าทหารช่างอากาศ มีผู้อำนวยการกอง กองวิทยาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๓) กองโรงงาน มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลงแก้ไขอากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์มีผู้อำนวยการกอง กองโรงงาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๔) กองซ่อมอากาศยาน ๑ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข และประกอบปรับอากาศยาน มีผู้อำนวยการกอง กองซ่อมอากาศยาน ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๕) กองซ่อมอากาศยาน ๒ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับอากาศยาน ของกองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการกู้อากาศยานประสบภัย มีผู้อำนวยการกอง กองซ่อมอากาศยาน ๒ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๖) กองซ่อมเครื่องยนต์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับเครื่องยนต์อากาศยาน เครื่องยนต์บริภัณฑ์ภาคพื้น และภาคอากาศ มีผู้อำนวยการกอง กองซ่อมเครื่องยนต์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๗) กองซ่อมบริภัณฑ์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับ บริภัณฑ์อากาศยาน และบริภัณฑ์ภาคพื้น รวมทั้งการผลิตก๊าซ และการกู้อากาศยานประสบภัย มีผู้อำนวยการกอง กองซ่อมบริภัณฑ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๘) กองพัสดุช่างอากาศ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ควบคุมและจำหน่าย เบิกจ่าย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุสายช่างอากาศ มีผู้อำนวยการกอง กองพัสดุช่างอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๙) กองพัสดุเชื้อเพลิง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความต้องการ การสะสม เก็บรักษา ควบคุม แจกจ่าย ตรวจสำรวจ จำหน่าย บริการ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์พัสดุเชื้อเพลิง มีผู้อำนวยการกอง กองพัสดุเชื้อเพลิง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๑๐) กองบริการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยภายในของ กรมช่างอากาศ มีหัวหน้ากอง กองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๑๑) แผนกการเงิน มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐาน
  ประกอบบัญชีตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • (๑๒) งบประมาณ มีหน้าที่ ดำเนินการในกิจการ งบประมาณ การเงินและสถิติ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับบัญชาในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนด มีนายทหารงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ