ผู้บังคับบัญชา

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล
เจ้ากรมช่างอากาศ

                                                     

พลอากาศตรี สุรทิน ยาวะโนภาส
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๑)
พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๒)
พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ
เสนาธิการ กรมช่างอากาศ
พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ

 

  

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) เกษียร เปาอินทร์
รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ (๑)
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) กิจสม พันธุ์โกศล
รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ (๒)