เจตคติและกิจนิสัยช่างอากาศ ผลงานการดำเนิน กิจกรรมการจัดการความรู้โดนกลุ่ม The training จาก

กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 

 

เจตคติและกิจนิสัยช่างอากาศ ผลงานการดำเนิน กิจกรรมการจัดการความรู้โดนกลุ่ม The training จาก กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

 

km pmit resize