รายการ รักเมืองไทย สัมภาษณ์ พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ

หัวข้อ "TAXI BULKHEAD BARRIER...สู้ภัย COVID-19"

ออกอากาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓