การสัมภาษณ์พิเศษ พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ

หัวข้อ "อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ในรถแท็กซี่ หรือ TAXI BULKHEAD BARRIER"

รายการฟ้าวันใหม่ ออกอากาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓