ภารกิจ Medical Quarantine DAE

ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓