พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นสูง รุ่นที่ ๒

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นสูงรุ่น ที่ ๒ ณ โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นสูงนี้ ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง ในการบริหารงานกิจการช่างอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานช่างอากาศให้สมบูรณ์และปลอดภัย

1 MO 25082017

2 MO 25082017

3 MO 25082017

4 MO 25082017

5 MO 25082017

6 MO 25082017

7 MO 25082017

8 MO 25082017

9 MO 25082017