พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

นาวาอากาศเอกชนาถ วงศ์ตลาดขวัญ ผู้อำนวยการกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อว้นที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี