พิธีเปิดการศึกษาโครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ 

พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาโครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานช่างอากาศ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ ชั้นยศ จ่าอากาศตรี เหล่าช่างอากาศ จำนวน ๑๓๖ คน