กรมช่างอากาศเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างฝึกหัดเหล่าช่างอากาศ รุ่นที่ ๒๒

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รอง เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างฝึกหัดเหล่าช่างอากาศรุ่นที่ ๒๒ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่เหล่าช่างอากาศ จำนวน ๒๐ คน ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่าง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ