กรมช่างอากาศร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดธรรมาภิรตาราม 

พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนและจิตอาสา ในพื้นที่สำนักงานเขตดุสิต  เข้าร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง) และบริเวณโดยรอบ โดยทำการทำความสะอาดพื้นที่ริมคูน้ำข้างกรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑