เจ้ากรมช่างอากาศเยี่ยมชมโครงงานของนายทหารนักเรียนของโรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ

          พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เยี่ยมชมโครงงาน  Electrical Wiring Interconnect System
ดำเนินการโดยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศรุ่นที่ ๑๙ และ โครงงานห้องอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม
ดำเนินการโดยนายทหารนักเรียนช่างตรวจอากาศยานรุ่นที่ ๔๖ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ
กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

          โครงงานทั้งสองจัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีความชำนาญด้านช่างไฟฟ้าอากาศยานและช่วยให้มีอุปกรณ์
อากาศยานสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างสมจริง เป็นประโยชน์กับการฝึกอบรมสายวิทยาการช่างอากาศต่อไป