สมาคมนายช่างอากาศยานศึกษาดูงานกิจการช่างอากาศยาน ณ กรมช่างอากาศ

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสมาคมช่างอากาศยานและนักศึกษา
แผนกวิชาช่างอากาศยานจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานกิจการช่างอากาศยาน
ณ กรมช่างอากาศ เพื่อนำข้อมูล ความรู้และการพัฒนาบุคลากร สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑