นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ เยี่ยมชม กรมอู่ทหารเรือ

นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ วันวาน ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ
ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๙ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อ วัน ศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑