กรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๒ 

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๒
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น
เจ้ากรมช่างอากาศพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศ ในพื้นที่ กองบิน ๒