พิธีอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ เจ้ากรมช่างอากาศ  และผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ
กรมช่างอากาศ เข้าร่วมอวยพร พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
หลังจากนั้น นาวาอากาศเอก ประทีบ โลหิตศิริ รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อวยพรปีใหม่แด่ผู้บังคับบัญชา
เป็นลำดับต่อไป เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐