พิธีปิดการศึกษาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทดสอบเครื่องยนต์และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทดสอบเครื่องยนต์

  • โครงการฝึกบอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ย.F-100
  • โครงการฝึกบอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ย.T-56A-LFE
  • โครงการฝึกบอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บ.ล.๘ ขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงรียนเหล่าทหารช่างอากาศ กรมช่างอากาศ