กรมช่างอากาศจัดอบรมการใช้งานแบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form)

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานแบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) และหนังสือราชการประเภทบันทึกติดต่อโต้ตอบภายในหน่วยขึ้นตรง กรมช่างอากาศและหน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ โดยมีวิทยากรจาก กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้