พิธีเปิดโครงการศึกษาสายวิทยาการช่างอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาสายวิทยาการช่างอากาศประจำปี ๒๕๖๑
จำนวน ๒ โครงการ ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อม
บำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น และโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บ.ล.๑๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ โรงเรียนเหล่าทหาร
ช่างอากาศ กรมช่างอากาศ