การประชุม การบริหารการซ่อมบำรุงและพัสดุ ของกรมช่างอากาศ

ด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ (LMIS)

พลอากาศโทกิจสม  พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการประชุม การบริหารการซ่อมบำรุงและพัสดุ ของกรมช่างอากาศ ด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ (LMIS) โดยเป็นการหารือร่วมกัน ระหว่าง หน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน และงานพัสดุสายช่างอากาศ โดยใช้ระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ (LMIS) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฏ์ กรมช่างอากาศ

 

ภาพ/ข่าว : น.ท.ปรัชญา กิตติศักดิ์กุล