กรมช่างอากาศร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓