การประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ เพื่อเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ


พลอากาศตรี พงศ์สมิทธ์ สุขรวย เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ เพื่อเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์  โดยมีกลุ่มกิจกรรมฯ ดังนี้


ประเภท KM (๘ กลุ่ม)

  • กลุ่ม Main Fuel Pump (สังกัด กซภ.ชอ.)
  • กลุ่ม Argon Team 2020 (สังกัด กรง.ชอ.)
  • กลุ่ม สายฟ้า  (สังกัด กพช.ชอ.)
  • กลุ่ม EMD2020  (สังกัด กซย.ชอ.)
  • กลุ่ม SUPER TICRIS  (สังกัด กวก.ชอ.)
  • กลุ่ม INSIDE QC TEAM  (สังกัด กซอ.๑ ชอ.)
  • กลุ่ม สื่อสาร  (สังกัด กรก.ชอ.)
  • กลุ่ม GO TOGETHER (สังกัด กรก.ชอ.)

 

ประเภท QCC (๒ กลุ่ม)

  • กลุ่ม PURE WATER (สังกัด กซอ.๑ ชอ.)
  • กลุ่ม รวมพลัง (สังกัด กซย.ชอ.)

 

ภาพ/ข่าว : น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ์