ชุด JMOC Mobile Recovery Team (MRT) กรมช่างอากาศ ร่วมปฏิบัติการแก้ไขข้อขัดข้อง บ.ล.๘ 

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการนำชุดปฏิบัติการ JMOC Mobile Recovery Team (MRT) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ และเจ้าหน้าที่ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ทำการแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อดำรงสภาพพร้อมปฏิบัติการ บ.ล.๘ ณ สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ภาพ/ข่าว : น.ท.ปรัชญา กิตติศักดิ์กุล