เจ้ากรมช่างอากาศ บรรยายพิเศษและทบทวนการทำ Aircraft Reliability Programs ให้กับ ข้าราชการช่างอากาศ (AEROMAN) ณ กองบิน ๒๑ 

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะ DAE MTT บรรยายพิเศษ เรื่อง Reliability Engineering , Reliability Centered Maintenance และ Maintenance Engineering Plan ให้กับ ข้าราชการช่างอากาศ (AEROMAN) ของ กองบิน ๒๑ พร้อมทดสอบความรู้และทบทวนการปฏิบัติตาม Aircraft Reliability Programs (System Reliability Monitoring, Components Reliability monitoring และ Oil Consumption Monitoring) ณ ห้องประชุมแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ


ภาพ/ข่าว : ร.ท.หญิง ลฎาภา ชัยรักษา