หมวดวิชาที่ ๑ การซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

หมวดวิชาที่ ๒ ทฤษฎีการบินอากาศยานและระบบต่างๆ

 

 หมวดวิชาที่ ๓ เครื่องยนต์ของอากาศยาน

 

หมวดวิชาที่ ๔ ไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน

 

หมวดวิชาที่ ๕ บริภัณฑ์อากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้น

 

 หมวดวิชาที่ ๖ วิศวกรรมโรงงาน

 

 หมวดวิชาที่ ๗ การบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยานยุคใหม่

 

หมวดวิชาที่ ๘ ความรู้ทั่วไป