Events Calendar

Friday 09 February 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20180221
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
 • A20180220
  พิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน ในส่วนความรับผิดชอบกองทัพอากาศ ภายใต้การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
 • A20180219
  การประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๗
 • A20180219-2
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริครั้งที่ ๒/๖๑
 • A20180217
  กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
 • A20180217-2
  กองทัพอากาศ นํา C-130 H ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • D20170904
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171113
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • B20180221
  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕๖
 • B20180221-2
  สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ
 • B20180221-3
  พิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ “แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
 • B20180221-4
  ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ กองบิน ๒
 • B20180221-5
  รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒๑
 • B20180221-6
  สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านนิรภัย กองบิน ๔
 • 20180207
  20180207ู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore...
 • 20180205
  กองทัพอากาศส่งเครื่องบินกริพเพนเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐