เปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว

 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) 

ให้มารายงานตัว ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

ก่อนเวลา  ๐๘๐๐      

 

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ