ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย
 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐาน และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 และสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานสากลได้

ข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายทุกประเภท
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดหาซอฟแวร์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

คู่มือ

คู่มือติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Petya