ผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

 

pic1

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์  เทวกุล
เจ้ากรมช่างอากาศ

 

pic2      pic3      pic4      pic5 
พลอากาศตรี อภิรุม  จันทรกุล
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๑)
   พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  ชาญตะปะ
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๒)
  พลอากาศตรี ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี
เสนาธิการ กรมช่างอากาศ
   พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล
วิศวกรอาวุโสกรม ช่างอากาศ

 

 

 

pic6       pic7 
 นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ประทีป โลหิตศิริ
รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ (๑)
   นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ฉัตรชัย วิริยะภาพ
รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ (๒)