ผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

 

resize cmd1 april64

 

พลอากาศโท กิจสม  พันธุ์โกศล
เจ้ากรมช่างอากาศ

 

resize cmd3   cmd 02 02 oct63   cmd 03 oct63     resize cmd5

 

พลอากาศตรี ประทีป  โลหิตศิริ

รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๑)

   พลอากาศตรี กฤษฎา  เสียงก้อง
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๒)
  พลอากาศตรี ปราโมทย์  วันวาน
เสนาธิการกรมช่างอากาศ
   พลอากาศตรี พิษณุ  ปานวงษ์
วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ