ผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

 

1 Apirom

พลอากาศโท อภิรุม  จันทรกุล
เจ้ากรมช่างอากาศ

 

2 Kriangsak      cmd 03      4 Kitsom      5 Prateep 
พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  ชาญตะปะ
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๑)
   พลอากาศตรี ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๒)
  พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล
เสนาธิการ กรมช่างอากาศ
   พลอากาศตรี ประทีป โลหิตศิริ
วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ