ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  


 

 

               ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


               ประกาศ การสอบราคา ชอ.


               สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑