กรมช่างอากาศ

เลขที่ ๑ กรมช่างอากาศ
ถนนประดิพัทธ์ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทร. ในเวลาราชการ กลาง ชอ.บางซื่อ (พนักงานโทรศัพท์กลาง ชอ.บางซื่อ จะเป็นผู้ต่อหมายเลขภายในที่ท่านต้องการ)

๐๒-๒๔๑ ๑๓๗๒
๐๒-๒๔๑ ๐๗๘๐
๐๒-๒๔๑ ๒๐๐๙
๐๒-๒๔๑ ๐๔๒๗
๐๒-๒๔๑ ๒๘๕๐
๐๒-๒๔๑ ๐๗๖๓
๐๒-๒๔๑ ๐๗๓๐
๐๒-๒๔๑ ๒๘๑๐

โทร. นอกเวลาราชการ กองรักษาการณ์

๐๒-๒๔๑ ๒๐๐๙
๐๒-๒๔๑ ๒๘๕๐

 แผนที่กรมช่างอากาศ