ชื่อเรื่อง
เลขที่โครงการ
ซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟป่า จานวน ๑ ชุด พร้อมการติดตั้ง อะไหล่ขั้นต้น อุปกรณ์เครื่องมือที่จาเป็น และการฝึกอบรม วงเงินราคากลาง ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - โดยวิธีพิเศษ - วันที่ลงประกาศ 27 ก.ค. 2560 60076254485
ซื้อเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน วงเงินราคากลาง ๓,๓๗๖,๑๗๑ บาท - โดยวิธีพิเศษ - วันที่ลงประกาศ 23 มิ.ย. 2560 60066214729
จ้างปรับปรุงระบบล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ F100-PW-220/220E พร้อมติดตั้งระบบเคมีบาบัด วงเงินประมาณราคากลาง ๒๑,๕๕๙,๐๐๐ บาท - โดยวิธีพิเศษ - วันที่ลงประกาศ 13 มิ.ย. 2560 60066111204
ซื้อGen set จำนวน ๕ เครื่อง วงเงินประมาณราคากลาง ๑๔,๙๕๐,๙๙๔.๑๐ บาท - โดยวิธีพิเศษ - วันที่ลงประกาศ 30 พ.ค. 2560 60056223875
ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคอากาศ PETROLATUM TECHICAL V V-P-236A(2)จำนวน ๑ รายการ วงเงินราคากลาง ๑,๑๓๖,๗๖๘ บาท - โดยวิธีพิเศษ - วันที่ลงประกาศ 22 มี.ค. 2560 60036193686
Total 256 Records : 52 Pages : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>