พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขและจอมทัพไทยและเรืออากาศตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2510

ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงกองทัพอากาศเมื่อเวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโทสวน สุขเสริม ที่ปรึกษาทหารอากาศ พลอากาศโท บัว ศิริทรัพย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศโท ประสงค์ คุณะดิลก ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ พลอากาศโท ประเสริฐ ห่วงสุวรรณ เสนาธิการกองบินยุทธการ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศอีกหลายท่านได้คอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและตามเสด็จอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเสด็จถึงกองบิน 1 พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี รองผู้บัญชาการทหารอากาศได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถวายรายงาน แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกนาวาอากาศเอก บุญสม อยู่ออมสิน ผู้บังคับการกองบิน 1 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลถวายการบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน1 จากนั้นเรืออากาศตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ได้ทรงกดปุ่มสัญญาณให้ฝูงบินขับไล่โจมตีของกองบิน 1 ขึ้นบินปฏิบัติการ แล้วทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน เสด็จประทับบนเครื่องบิน บ.ข.18 ก หรือ F-5 B โดยมีนาวาอากาศโท ประมูล ศิริพละ เสนาธิการกองบิน 1 เป็นนักบิน ได้ติดเครื่องยนต์และนำเครื่องบินแท็กซี่ไปตามบริเวณลานจอดเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง

หลังจากได้ทอดพระเนตรกิจการกองบิน 1 แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเรืออากาศตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ก็ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังกองโรงงานการซ่อม กรมช่างอากาศ เมื่อเสด็จมาถึง พลอากาศตรี สุนทร สุนทรากูล เจ้ากรมช่างอากาศได้เข้าเฝ้าฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน นำเสด็จทอดพระเนตรเครื่องบินแบบ ทอ.2 ที่กรมช่างอากาศได้แผนแบบและดัดแปลงสร้างขึ้น ต่อจากนั้นได้นำเสด็จทอดพระเนตรการดัดแปลงปีกเครื่องบินแบบ ข.17 F-86F และการปฏิบัติงานตรวจซ่อมเครื่องบินและการปฏิบัติงานของแผนซ่อมบริภัณฑ์บางส่วน เช่น ฝ่ายระบบออกซิเจน และฝ่ายเครื่องวัดประกอบการบินต่อจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในแผนกซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ฝ่ายเครื่องยนต์ลูกสูบ ฝ่ายซ่อมชิ้นส่วน และฝ่ายทดลองเครื่องยนต์ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในห้องควบคุมบังคับการทดลองเครื่องยนต์ลูกสูบ ก่อนนำไปติดตั้งกับเครื่องบิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยซักถามกิจการและการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเจ้ากรมช่างอากาศก็ได้กราบบังคมทูลถวายคำชี้แจงให้ทราบโดยละเอียด จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. จึงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังกรมช่างอากาศ บางซื่อ


เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่านเข้าประตูกรมช่างอากาศ กองเกียรติยศถวายความเคารพ และแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รถยนต์พระที่นั่งเลี้ยวผ่านกองบังคับการไปจอดหน้าแผนกวิจัยและตรวจทดลอง กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ พลอากาศตรี สุนทร สุนทรากูล เจ้ากรมช่างอากาศกราบบังคมทูลถวายรายงานและนำเสด็จเข้าไปในแผนกวิจัยและตรวจทดลอง แล้วขอพระบรมราชานุญาตเบิกตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมช่างอากาศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จแล้วจึงได้ถวายการบรรยายสรุปกิจการกรมช่างอากาศ แล้วนำเสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เช่น โลหะต่างๆ พลาสติก เบกาไลท์ ฯลฯ เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุที่มีความแข็งแรงต่ำ เช่น เชือก กระดาษ ผ้า ฯลฯ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบประแจรู้แรงบิดและเครื่องวัดความตึงลวดและการทดสอบความแข็งแรงผ้าบุพื้นบังคับของเครื่องบิน

“การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและทอดพระเนตร
กิจการกรมช่างอากาศในครั้งนี้ บรรดาข้าราชการ คนงาน
และลูกจ้างต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ
อย่างหาที่เปรียบมิได้”

ต่อจากนั้นเจ้ากรมช่างอากาศได้นำเสด็จการทอดพระเนตรกิจการกองพัสดุช่างอากาศ การปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Data Processing Machine ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไอบีเอ็ม (International Business Machine) เครื่องจักรกลนี้สามารถทำงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดแรงงาน และเวลาได้มาก การทำงานของเครื่องจักรกลดังกล่าวต้องใช้บัตรกระดาษค่อนข้างแข็งขนาดกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร สอดเข้าไปในเครื่อง และเครื่องก็จะงานได้ตามความประสงค์ ด้วยการที่เครื่องอ่านข้อมูลต่างๆ ของงานที่ถูกแปลงในรูปแบบของรหัสที่มีลักษณะเป็นรูอยู่ในบัตรเหล่านั้น ชุดเครื่องจักรไอบีเอ็ม ซึ่งกองพัสดุช่างอากาศมีใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ประกอบด้วยเครื่องจักรกลต่างๆ รวม 9 เครื่องด้วยกัน งานที่ปฏิบัติอยู่ประจำขณะนี้เกี่ยวกับการเบิกพัสดุรายการที่ได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่อง Accounting Machine ออกมาเป็นข้อความภาษาไทยว่า "ทรงพระเจริญ" ให้ทอดพระเนตรด้วย

ต่อจากนั้นเจ้ากรมช่างอากาศได้นำเสด็จทอดพระเนตรกิจการแผนกยางและงานเบ็ดเตล็ดของกองโรงงานการสร้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างและการซ่อมชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน เครื่องยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์และชิ้นงานอื่นๆด้วยพลาสติก เช่น ปะเก็นยาง จุกอุดท่อทางของเครื่องยนต์ ฯลฯ ตลอดจนการสร้างหมวกบิน การซ่อมแพนบังคับของอากาศยานที่บุด้วยผ้าใยแก้วสำหรับสร้างเครื่องบินจำลองแบบต่างๆที่เคยมีใช้ในกองทัพอากาศ ทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้น เรืออากาศตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้ทอดพระเนตรเครื่องบินจำลองแบบตางๆ เหล่านั้นโดยใกล้ชิดด้วยความสนพระทัยอย่างยิ่ง

หน่วยงานสุดท้ายที่เจ้ากรมช่างอากาศได้นำเสด็จทอดพระเนตรก็คือ แผนกถอดประกอบของกองโรงงานการสร้าง ซึ่งมีหน้าที่ซ่อมเครื่องบิน การถอดประกอบและปรับปรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์ เครื่องวัด และอุปกรณ์การบินต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้ราชการได้ การปฏิบัติงานซ่อมแซมเฮลิคอปเตอร์ แบบ ฮ.4 การสร้างโครงยึด (Jig) สำหรับใช้ในโครงการสร้างเครื่องบิน นักบินลองเครื่องทำการติดเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ ฮ.4 ที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบังคับให้ลอยอยู่เหนือพื้นดินให้ทอดพระเนตรด้วย จากนั้นเจ้ากรมช่างอากาศได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเรืออากาศตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จยังห้องรับรองของกรมช่างอากาศ เสวยพระสุธารส เจ้ากรมช่างอากาศกราบบังคมทูลถวายสมุดเยี่ยมเพื่อลงพระปรมาภิไธยแล้วได้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ครู่ใหญ่จึงได้เสด็จกลับเมื่อเวลาประมาณ 12.30 น.

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการกรมช่างอากาศครั้งนี้ บรรดาข้าราชการ คนงาน และลูกจ้างต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อย่างหาที่เปรียบมิได้ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จึงเป็นสิ่งที่ประทับใจในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และสำนึกในพระบารมีปกเกล้าฯ อย่างมิรู้ลืม

อ้างอิงจาก หนังสือ 90 ปี กิจการช่างอากาศ